باکس های فلزی

طراحی، مدلسازی و مهندسی معکوس سازه های فلزی
ساخت انواع جعبه های فلزی
طراحی، ساخت انواع مجموعه های فلزی در صنایع مختلف