تابلوهای میزکنترل و فرمان

تابلوهای میز کنترل فرمان یا تابلوهای اپراتوری به تابلوهایی می گویند که معمولا دارای یک سطح شیب دار بوده تا اپراتور بتواند ضمن داشتن دید از محیط سالن یا ماشین، تجهیزات الکتریکی زیادی را توسط دستان خود به سادگی کنترل کرده و برخی از المان ها را تغییر دهد. در قسمت بالای این تابلوها انواع تجهیزات نمایشی و اندازه گیری قابل نصب هستند. معمولا در قسمت شیب دار تجهیزات کنترلی و در قسمت پایین تجهیزات سوئیچ و حفاظت قرار می گیرند. این تابلوها با ارتفاع و قسمت های مختلف برای قرار گیری در مقابل و یا طرفین اپراتور نیز ساخته می شوندو همچنین این تابلوها در سایزهای مختلف قابل سفارش هستند.

1
2

16
10
14
15