بیشتر درباره ما بدانید

ما از سال 1378 در کنار شما بوده ایم

این شرکت در سال 1378 تحت عنوان شرکت فنی و مهندسی صنایع برق ری فعالیت خود را آغاز و از سال 1393 با نام شرکت فنی مهندسی پات فرآینــد راگا بــا اتــکا بــه ســابقه و پیشــینه چندیــن ســاله بــا هــدف پیشــرو بــودن در زمینــه صنعــت و ارائــه خدمــات فنــی و مهندســی، طراحــی و ســاخت تابلوهــای بــرق صنعتــی فعالیــت خــود را ادامــه داده اســت. شــرکت فنــی و مهندســی پــات فرآینــد راگا بــا اســتفاده از دانــش فنــی و مهندســین مجــرب و نیــرو هــای متخصــص ورزیــده و بــا در اختیــار داشــتن ماشــین آلات مــدرن روز دنیــا در ایــن صنعــت، بــه کار بــردن مــواد اولیــه مرغــوب، رعایــت موازیــن تکنیکــی مطابــق بــا اســتاندارد بیــن المللــیIEC و آئیــن نامــه هــای مربوطــه موفــق بــه عرضــه مرغوبتریــن تولیــدات و ارائــه بهتریــن خدمــات بــه ارگان هــای دولتــی و صنایــع کشــور نظیــر صنعــت نفــت، گاز، توانیــر و کارخانــه جــات مــواد غذایــی، پوشــاک، روغــن کشــی، واحــد هــای بیمارســتانی و ... شــده اســت .


  • تابلو های توزیع برق فشار ضعیف و فشار متوسط
  • تابلو های مراکز کنترل و فرمان
  • تابلو های اصلاح ضریب قدرت ( بانک خازن )
  • تابلوهای فشار ضعیف دیواری ( رو کار، تو کار، تابلوهای بارانی )
  • تابلو فرمان انواع بویلرهای بخار و آبگرم